Regulamentul Consiliul Local

REGULAMENTUL privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Comunal  Pîrliţa

TITLUL I
Constituirea Consiliului Local

Capitolul 1
Modul de constituire a Consiliului

1) Consiliul local este compus din consilieri aleşi în Condiţiile Codului electoral.
Numărul de consilieri este stabilit de art. 11(1) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”- în funcţie de numărul de locuitori din comună şi constituie 15 consilieri.

Consiliul local este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri aleşi.

2) Consiliul local se întruneşte în prima sedinţă în termen de 20 de zile calendaristice de la data validării mandatelor de consilier. Consilierii din unităţile artministrativ- teritoriale de nivelul întîi se convoacă în prima şedinţă prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie. Consiliul electoral de circumscripţie notifică Comisiei Electorale Centrale prima convocare a consiliului local.

3) Şedinţa consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu poate fi asigurată această şedinţă se va ţine peste 3 zile calendaristice, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se va proceda noua convocare, peste 3 zile calendaristice. La această nouă, a treia convocare, şedinta va fi deliberativă dacă se va asigura prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu se va putea întruni nici la ultima convocare, el se consideră dizolvat de drept.

4) Lucrările primei şedinţe sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier dintre cei prezenţi la şedinţă, asistat de unul sau 2 dintre cei mai tineri consilieri dintre cei prezenţi.

Capitolul 2 Constituirea şi funcţionarea comisiilor consultative de specialitate ale consiliului

5) Consiliul local formează, ţinînd cont de specificul şi necesităţile locale, comisii consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate, modifică componenţa acestora.

6) Comisiile de specialitate sunt structuri de lucru neremunerate ale consiliului local, create pentru a asigura eficienţa activităţii acestora.

7) Comisiile de specialitate se aleg pe întreaga durată de activitate a consiliului. Numărul comisiilor, denumirea, componenţa numerică şi nominală se stabilesc de către consiliu. Consiliul alege, de asemenea, preşedintele şi secretarul comisiei.

8) Comisiile de specialitate răspund în faţa consiliului şi sînt subordonate acestuia

9) Şedinţa comisiei de specilaitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în lipsa lui, de către secretarul comisiei, se convoacă ori de cоte ori este necesar , la decizia preşedintelui comisiei.
Şedinţa comisiei de specialitate este deliberativă dacă la ea participă majoritatea membrilor comisiei. Deciziile comisiei de specilaitate se consemnează în procese- verbale.
Deciziile comisiei de specilaitate poartă un caracter de recomandare.

10) Comisiile de specialitate avizează proiecte de decizii, întocmesc rapoarte îşi expun opinia asupra chestiunilor incluse în ordinea de zi a şedintei consiliului.

11) La şedinţele comisiei de specialitate sînt în drept să participe consilierii din alte comisii, ale căror propuneri constituie obiectul dezbaterilor, persoane invitate specialişti.

TITLUL II
Şedinţele Consiliului Local

Capitolul 1
Atribuţiile preşedintelui şedinţei şi ale secretarului consiliului

12) Şedinţa consiliului local este deschisă de primar şi începe cu alegerea, la propunerea primarului, a preşedintelui şedinţei.

13) Preşedintele şedinţei are următoarele atribuţii:
a) supune votului consilierilor ordinea de zi a şedinţei.
b) asigură respectarea, în timpul şedinţelor, a ordinii şi regulamentului;
c) anunţă rezultatul votării şi deciziile adoptate;
d) semnează deciziile adoptate de consiliu;
e) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau stabilite de consiliu.

14) Pentru fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier care va semna decizia
consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a o
semna.

15) Secretarul consiliului participă la şedinţele consiliului local fără drept de vot.

16) Secretarul consiliului are următoarele atribuţii pe lîngă cele prevăzute de lege:
a) ţine evidenţa participării consilierilor la şedinţă;
b) notează rezultatul votării şi informează preşedintele şedinţei despre votul adoptării deciziilor valabile asupra chestiunilor examinate în consiliu.
c) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor , ţine evidenţa lor;
d) supraveghează ca la dezbaterea anumitor chestiuni şi la adoptatrea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii care au un interes material în problema supusă dezbaterii ori sînt membri ai organelor de conducere ale societăţilor gestionate sau comerciale privitor la care se adoptă deciziile, informează despre acest lucru preşedintele;
e) întocmeşte şi înaintează primarului proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului.
f) acordă consilierilor ajutorul consultativ necesar;
g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau de consiliu.

Capitolul 2
Modul de desfăşurare a şedinţei consiliului

17) Proiectul ordinii de zi a şedintei consiliului include chestiunile ce urmează a fi supuse dezbaterilor la şedinţa dată, proiectele de decizii, rapoartele de specilaitate, întrebări, propuneri , petiţii, alte probleme propuse de primar sau oricare consilier.  Problemele incluse în ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dacă nu sînt însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort a primăriei şi de avizul comisiei de specialitate a consiliului.
Dezbaterile din şedinţa consiliului local se consemnează într-un proces- verbal.

18) Consilierul este obligat să participe la lucrările consiliului. Consilierul, care din motive întemeiate, nu poate lua parte la sedinţă este obligat să comunice consiliului circumstanţele care fac imposibilă prezenţa sa.

19) În cadrul dezbaterii oricărei chestiuni de pe ordinea de zi a şedinţei, participă la dezbateri numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul.  Consilierul este dator să se refere în alocaţiunea sa, exclusiv la problema pentru care s-a înscris la cuvînt.

20) Preşedintele şedinţei oferă oricînd cuvîntul consilierilor pentru răspunsuri într-o problemă de ordin personal sau referitor la regulament.

21) Preşedintele şedinţei poate cere, din anumite motive, încheierea dezbaterii unei probleme în consiliu. Cererea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

22) Se interzice proferarea de insulte atît de către cel care are cuvîntul, cît şi de către persoanele din sala de şedinţe. Se interzice dialogarea între vorbitori şi pesoanele aflate în sala de şedinţe.

23) În exerciţiul atribuţiilor sale de menţinere a ordinei în timpul sedinţei şi respectarea regulamentului, preşedintele şedinţei este în drept:
a) să cheme la ordine;
b) să retragă cuvîntul;
c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care impiedică desfăşurarea lucrărilor.

24) Faţă de consilierii, care în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile Legislaţiei şi prezentului regulament, consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea următoarelor sancţiuni:
a) avertisment
b) eliminarea din sala de şedinţă

25) Şedinţa consiliului local este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea consilierilor aleşi.

26) Şedinţele Consiliului local sînt publice.

27) Şedinţele consiliului local se desfasoară în limba de stat.

Capitolul 3
Procedura iniţierii proiectelor de decizie

28) Dreptul la iniţierea proiectelor de decizie aparţine primarului şi consilierilor.

29) Proiectele de decizie să prezintă în limba de stat.

30) Proiectele de decizie şi alte propuneri se transmit spre examinare comisiilor de specialitate ale consiliului, precum şi compartimentelor de specialitate ale serviciilor administraţiei publice locale.
Iniţiatorul proiectului sau al propunerii le poate retrage pîna la înscrierea acestora în ordinea de zi.

31) După examinarea proiectului de decizie sau a propunerii, comisia de specialitate a consiliului şi compartimentul de specialitate al serviciilor administraţiei publice locale întocmesc un raport sau aviz cu privire la adoptarea , modificarea sau respingerea lor.
Rapoartele, avizele se transmit secretarului consiliului, care asigură familiarizarea cu ele a primarului şi a consilierilor.

32) Proiectele de decizie se înscriu în ordinea de zi a şedinţei, consemnîndu-se titlul şi iniţiatorul lor şi se aduc la cunoştinţa consilierilor de către secretarul consiliului în modul stabilit de lege.

33) Dezbaterile proiectelor de decizie, a propunerilor, este precedată de motivare de către iniţiator a necesităţii iniţierii proiectului şi prezentarea de către serviciu respectiv a unui raport de specialitate.

34) În realizarea competenţelor sale, consiliul local adoptă decizii cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulamentul consiliului cere un număr mai mare de voturi. În cazul parităţii de voturi nu se adoptă nici o decizie, dezbaterile fiind reluate în şedinţa următoare.  Deciziile privind aprobarea bugetului local, administrarea bunurilor proprietate (comunei), oraşului (municipiului), stabilirea cuantumului taxelor şi impozitelor locale, planificarea dezvoltării localităţilor şi amenajării teritoriului, asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate se adoptă cu votul majorităţii consilierilor aleşi.
Deciziile privind iniţierea revocării primarului se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi.
Consiliul local poate stabili adoptarea unor decizii prin vot secret sau prin vot nominal.

35) Consilierul poate fi prezent la şedinţa consiliului, însă nu participă la luarea deciziilor în condiţiile existente unui conflict de interese, atunci cînd:
a) el personal, soţia (soţul), copiii, părinţii săi au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii;
b) este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei sau ale filialelor şi reprezentanţelor acestora, în a căror privinţa se adoptă decizia;
c) se află în situaţie de incompatibilitate, conform prezentei legi şi Legii cu privire la statutul alesului local, iar incompatibilitatea durează mai mult de 30 de zile de la data apariţiei.

Capitolul 4
Întrebări şi interpelări. Petiţii

36) Consilierul, în cadrul şedinţei consiliului, este în drept să adreseze întrebări primarului, secretarului consiliului, precum şi specialiştilor serviciilor primăriei.
Prin întrebare se subînţelege solicitarea unei informaţii asupra unui fapt necunoscut.
Răspunsul la întrebare sau interpelare se dă imediat, sau, dacă nu este posibil -la următoarea şedinţă.

37) Consilierii sînt în drept să consulte actele adoptate de consiliu şi alte materiale ale consiliului şi să primească informaţii la sediul autorităţii administraţiei publice locale, sau după caz, la sediul serviciilor publice ale acesteia.
Informaţiile se pot cere şi comunică în scris.

38) Activitatea consiliilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare.

39) Regulamentul privind funcţionarea consiliului local se aprobă şi se modifică cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

Secretarul Consiliului  Tamara Coţur